Termes d'utilització

Termes d'us

Els presents Termes d'ús i privacitat (en endavant, "els Termes d'Ús") regeixen la utilització per part de l'Empresa de la web o App OnJob (en endavant, "el Servei"), que permet publicar notícies de l'empresa adjuntant arxius, permet publicar sol·licituds de treball, així com la comunicació entre les empreses oferents de sol·licituds de treball i els usuaris interessats en acceptar aquestes sol·licituds de treball, permet a les empreses activar o desactivar ( "Check-in / Check-out") el registre d'usuaris als llocs de treball mitjançant un QR.

 

L'ús del Servei atribueix a qui ho realitza la condició de l'Empresa del mateix (en endavant, "l'Empresa") i implica l'acceptació íntegra d'aquests Termes d'Ús. En cas de no estar d'acord amb tot o part d'aquests Termes d'Ús, l'Empresa ha d'abstenir d'instal·lar i utilitzar el Servei.

 

Per mitjà de l'acceptació dels presents Condicions d'ús, l'Empresa manifesta:

 

- Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

- Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

- Que té la capacitat legal suficient per utilitzar el Servei.

 

El titular del Servei es reserva la facultat de realitzar en qualsevol moment i sense necessitat de preavís qualsevol modificació o actualització d'aquest.

 

El titular i propietari del Servei és ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L. (En endavant, "OnJob"), amb domicili a Girona, Bonastruc de Porta 24, 1r 1a (CP 17001), info@onjob.es, proveïda de CIF B55309298 i inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 43796, Foli 21 , Full B-438.613, Inscripció 1ª.

 

1. Necessitat de registre

Per poder utilitzar el servei és necessari el previ registre de l'Empresa. Les dades introduïdes per l'Empresa hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Empresa registrada serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús del servei realitzat sota el password d'una Empresa registrada es consideren realitzats per dita Empresa, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

 

2. Normes d'utilització del Servei

L'Empresa s'obliga a utilitzar el servei d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i els presents Condicions d'ús. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat del servei ja no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 

L'Empresa s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (productes, objectes, dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i els presents Condicions d'ús a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'empresa es compromet a:

 

- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

- No suplantar a altres Empreses del Servei.

- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del servei o a tercers.

- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

 

L'Empresa s'obliga a mantenir indemne a OnJob davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Empresa de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més OnJob el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

3. Exclusió d'Empreses

OnJob es reserva el dret a impedir l'ús del Servei, ja sigui de forma temporal o definitiva, a qualsevol empresa que infringeixi qualsevol de les normes establertes en aquests Termes d'Ús. Discrecionalment, OnJob també podrà excloure Empreses i fins i tot deixar de donar total o parcialment el servei quan així ho consideri oportú, la qual cosa serà prèviament notificat a l'Empresa afectada.

 

4. Exclusió de responsabilitat

OnJob és un mer intermediari entre els usuaris i les Empreses del Servei, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per l'ús que aquests facin de la mateixa ni per l'estat, origen, possible inexactitud, o possible falsedat de les sol·licituds i els comunicats oferts a través del Servei. OnJob no revisa o valida les sol·licituds ni els comunicats que les Empreses s'ofereixen a través del Servei.

Qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir entre els usuaris i les Empreses del Servei haurà de ser solucionada entre aquests, obligant-se a mantenir a OnJob totalment indemne.

 

5. Continguts i serveis enllaçats a través del Servei

El Servei pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l'Empresa accedir a altres pàgines i portals d'internet (en endavant, "webs enllaçats"). En aquests casos, OnJob només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als webs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'empresa consideri que existeix un Web Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a OnJob, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

En cap cas, l'existència de Webs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de OnJob amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. OnJob no coneix els continguts i serveis dels webs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels webs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a OnJob.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Servei, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de OnJob o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Empresa cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

 

L'Empresa manifesta ser l'únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i / o descripcions (en endavant, "els continguts") que publiqui al Servei, garantint que l'ús dels mateixos en el Servei no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests Continguts, l'Empresa cedeix gratuïtament a OnJob els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d'explotació existents fins a la data d'acceptació d'aquests Termes d'Ús. L'esmentada cessió s'efectua per a l'àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l'Empresa i setanta anys després de la seva dissolució.

 

OnJob es reserva el dret a modificar o editar en qualsevol moment i en la seva única discreció dels Continguts.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de OnJob o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús del Servei atribueix algun dret sobre els mateixos a l'Empresa.

 

OnJob no representa ni té vinculació empresarial alguna amb les marques anunciades en el Servei.

 

7. Publicació de sol·licituds o notícies

L'empresa haurà de tenir en compte el següent a l'hora de publicar les seves sol·licituds o notícies:

 

No està permès publicar sol·licituds o notícies amb fotografies de contingut sexual explícit. No està permès publicar sol·licituds o notícies relacionats amb el sexe, l'erotisme o el fetitxisme, així com tampoc relacionats amb massatges, serveis de companyia o amistat. No està permès anunciar esquemes piramidals o similars. No es poden buscar companyes o companys per a pisos relax, pis de massatges, etc. No està permès publicar fotografies o descripcions que no es corresponguin amb la sol·licitud realment oferta.

 

8. "Check-in / Check-out"

Bloc de "Check-in / Check-out" per a usuaris interns d'aquestes empreses amb escaneig de codi QR relacionat amb l'empresa. A la web s'especifica, dia, hora, centre i opcions de filtres. L'empresa pot exportar aquests registres a un Excel. L'empresa pot activar o desactivar aquest servei enviant un correu electrònic a info@onjob.es, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

OnJob, no assumeix cap responsabilitat per l'ús que aquests facin de la mateixa ni per l'estat, origen, possible inexactitud, o possible falsedat dels registres dels usuaris oferts a través del Servei.

 

A aquest efecte, es posa en coneixement dels usuaris indicats que l'empresa queda totalment exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar pel fet d'oferir el "Check-in / Check-out" als usuaris associats a aquesta empresa, no implicarà cap tipus de responsabilitat i obligació contractual ni de qualsevol altra índole per part de l'empresa. Tampoc l'usuari pel fet de fer el "Check-in / Check-out" quedant registrades les dades de l'usuari, els dies i les hores d'entrada i sortida al centre de treball, si s'escau, els usuaris no adquiriran cap responsabilitat pel que fa a l'empresa. Onjob com s'ha dit és un mer mecanisme entre empreses i usuaris sense que puguin derivar-se per les parts, per la seva simple utilització, responsabilitat de tipus alguna.

 

9. Disposicions sobre la prestació del servei

Onjob es compromet a posar a disposició del client la plataforma contractada pactada en l'oferta econòmica.

 

10. Preu i durada

El preu, així com la forma de pagament per a la prestació dels serveis s'ha establert en l'aprovació de l'oferta presentada.

 

S'estableix una periodicitat de pagament Mensual o Anual (en funció de l'elecció del preu de la quota mensual o anual durant el procés de contractació).

 

El preu es meritarà el primer dia de cada mes i es domiciliarà el rebut corresponent dins dels cinc primers dies d'aquest mes a través de domiciliació bancària al compte corrent titularitat de l'Empresa.

 

Serveixi aquesta clàusula com autorització expressa de l'Empresa perquè se li domiciliïn al compte subministrada l'import per la contractació del servei, les quotes mensuals o anuals segons la periodicitat pactada i qualsevol altre servei sol·licitat pel client.

 

Onjob emetrà la factura corresponent amb detall de tots els conceptes que conformen aquesta factura i la remetrà de manera telemàtica.

 

L'Empresa disposen d'un termini de carència de 30 dies a partir de la data de l'inici del contracte, per resoldre el present contracte sense incórrer en penalització ni en cap indemnització.

 

Fora del termini de carència a què es refereix aquest apartat, l'Empresa no té dret a cap devolució pel cessament voluntari i anticipat del contracte, excepte en aquells supòsits en què la legislació vigent ho prevegi.

 

L'Empresa s'obliga a satisfer puntualment totes les quantitats degudes en virtut del que estableix aquest contracte. En cas d'incompliment per l'Empresa dels terminis de pagament establerts, Onjob podrà, transcorreguts set dies hàbils des del venciment del termini, suspendre el servei i considerar resolt de ple dret el present contracte, sent exigible l'import dels serveis efectivament prestats.

 

El contracte, la durada es reflecteix en l'oferta presentada, serà renovable tàcitament per iguals terminis als signats, llevat que alguna de les parts faci constar, de manera expressa, el contrari amb almenys 30 dies d'antelació al termini de durada establert en el present contracte.

 

L'import del servei s'actualitzarà, anualment, aplicant l'IPC corresponent llevat negociació de períodes de contractació més prolongats que s'aplicarà el que s'acordi.

 

En cas que per circumstàncies específiques, a títol enunciatiu i no limitatiu, es produïssin, modificacions o evolucions dels serveis prestats a través de la plataforma, augment significatiu del trànsit corresponent de l'Empresa, augment del nombre d'usuaris associats a la quota contractada, canvis normatius, etc., es pot revisar, a l'alça, l'import del servei.

 

En cas de produir l'esmentat augment, aquest es comunicarà a l'Empresa, amb justificació de l'augment operat i amb una antelació de 30 dies a la data de venciment del contracte. Si un cop rebuda la comunicació, l'Empresa decidís no continuar adherit a la plataforma podrà procedir a la seva baixa, sense penalització de cap tipus.

 

11. Consentiment Empresa.

En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades: Dret d'informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides en aquest document.

 

Els informem que les Dades de Caràcter Personal recollits en aquest document, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la seva fitxa de client en el marc legal i la prospecció comercial de productes i serveis que ofereix ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L. en general.

 

Vostès. Com interessats directes, tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que els concerneix i autoritzen a que passi a formar part del fitxer, davant el qual podran exercir els seus drets en qualsevol moment davant ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L. C / Bonastruc de Porta, 24, 1r 1a, 17001 - Girona o enviant un correu electrònic a info@onjob.es.

SI autoritzo a ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L. al tractament de les meves dades personals.

12. Inexistència del dret de desistiment

La publicació de les sol·licituds o notícies serà immediata després de la seva sol·licitud efectuada per l'empresa, pel que no és aplicable el dret de desistiment en virtut del que preveu l'article 103.a) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la qual cosa l'Empresa reconeix i consent expressament.

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions d'ús fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d'ús en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

14. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquests Termes d'Ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre OnJob i l'Empresa, aquesta podrà interposar la seva acció davant els tribunals espanyols corresponents al lloc on OnJob estigui domiciliat.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies